Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Sequencing Batch Rea...

  งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Sequencing Batch Rea...

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

  งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำDissolved Air Flotation Systems...

  งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำDissolved Air Flotation Systems...

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Re...

  งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Re...

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานออกแบบและติดตั้งถังบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

  งานออกแบบและติดตั้งถังบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

 • งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Sequencing Batch Rea...

  ระบบเอสบีอาร์ (SBR) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ถังเติมอากาศ ทำหน้าที่ทั้งเติมอากาศเพื่อให้จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์และทำหน้าที่แยกสลัดจ์ด้วยการตกตะกอนภายในถังเดียวกัน โดยขั้นตอนการทำงานจะปล่อยให้น้ำเสียไหลเข้าถังที่มีจุลินทรีย์อยู่ภายในถังแล้วและเติมอากาศอยู่ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด (ประมาณ 22 ชม.) จะหยุดเติมอากาศเพื่อทิ้งให้ตกตะกอน (ประมาณ 2 ชม.) จะได้น้ำใสส่วนบน ซึ่งสามารถปล่อยทิ้งออกไปได้ เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการบำบัด จากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการใหม่ การทำงานแบบไม่ติดต่อกันของระบบนี้ทำให้ระบบมีความเหมาะสมกับโรงงานที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณน้ำเสียน้อย บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) จัดหาพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก และถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ อีกทั้งงานบริการดูแล บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมแซม ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

  เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างาน ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทุกโครงการจะถูกตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบ อุปกรณ์ต่างๆ ในด้านเครื่องกลไฟฟ้า และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบรวมทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งมอบงาน

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำDissolved Air Flotation Systems...

  ระบบ Dissolved air floatation system (DAF) คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมี จำพวก พอลิเมอร์, โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ แล้วจึงทำการ กักเก็บไขมันเหล่านั้น เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) จัดหาพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก และถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ อีกทั้งงานบริการดูแล บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมแซม ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Re...

  ระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Reactor) เป็นนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียแบบ Biological Treatment + Membrane Filtration สำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยใช้การเลี้ยงตะกอนจุลชีพในถังเติมอากาศ ร่วมกับการกรองด้วย Membrane โดยตัดขั้นตอนการตกตะกอนออกไป ส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กลง ได้น้ำทิ้งคุณภาพสูง สามารถนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ได้ ทำให้ระบบบำบัดสามารถช่วยลดรายจ่ายในการใช้น้ำประปาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งตะกอนส่วนเกิน ลดค่าใช้จ่ายงานโครงสร้าง บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหา อะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • งานออกแบบและติดตั้งถังบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

  ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จะรวมระบบบ่อเกรอะและบ่อซึมไว้ในถังเดียวกัน จึงสะดวกและใช้งานได้ง่ายกว่า น้ำที่ผ่านกระบวนการในถังบำบัดน้ำเสียจะมีความสะอาดเพียงพอที่จะปล่อยลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะได้ แทนการซึมลงสู่ดิน ซึ่งมักก่อปัญหาขึ้นอยู่บ่อยๆ ถังบำบัดน้ำเสียมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบไม่เติมอากาศ และแบบเติมอากาศ (Aerobic Bacteria) ซึ่งจะใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี ทำให้กระกวนการย่อยสลายสารอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบธรรมชาติ บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ