Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

  งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำDissolved Air Flotation Systems...

  งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำDissolved Air Flotation Systems...

 • งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

  เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างาน ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทุกโครงการจะถูกตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบ อุปกรณ์ต่างๆ ในด้านเครื่องกลไฟฟ้า และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบรวมทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งมอบงาน

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำDissolved Air Flotation Systems...

  ระบบ Dissolved air floatation system (DAF) คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมี จำพวก พอลิเมอร์, โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ แล้วจึงทำการ กักเก็บไขมันเหล่านั้น เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) จัดหาพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก และถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ อีกทั้งงานบริการดูแล บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมแซม ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ