แคตตาล็อกออนไลน์

 • งานปรับปรุงระบบเติมอากาศในน้ำแบบ Activated Sludge Proc...

  งานปรับปรุงระบบเติมอากาศในน้ำแบบ Activated Sludge Process (AS) ด้วยระบบเแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถบำบัดได้ทั้งน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากจำเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การทำงานและการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา-ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง จัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพหรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • รับออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Sequencing Batch Reactor...

  บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด รับออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย บริการให้คำปรึกษาออกแบบและนัดดูหน้างานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) จัดหาพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก และถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยระบบเอสบีอาร์ (SBR) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ถังเติมอากาศทำหน้าที่ทั้งเติมอากาศเพื่อให้จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์และทำหน้าที่แยกสลัดด้วยการตกตะกอนภายในถังเดียวกัน โดยขั้นตอนการทำงานจะปล่อยให้น้ำเสียไหลเข้าถังที่มีจุลินทรีย์อยู่ภายในถังแล้วและเติมอากาศอยู่ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด (ประมาณ 22 ชม.) จะหยุดเติมอากาศเพื่อทิ้งให้ตกตะกอน (ประมาณ 2 ชม.) จะได้น้ำใสส่วนบน ซึ่งสามารถปล่อยทิ้งออกไปได้ เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการบำบัด จากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการใหม่ การทำงานแบบไม่ติดต่อกันของระบบนี้ทำให้ระบบมีความเหมาะสมกับโรงงานที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณน้ำเสียน้อย

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater Improvement

  บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริการแก้ไขปัญหาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทุกโครงการจะถูกตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ในด้านเครื่องกลไฟฟ้า และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบรวมทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งมอบงาน

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • งานติดตั้งถังตกตะกอน Sedimentation Tank

  งานติดตั้งถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) จุดประสงค์ของถังตกตะกอน คือ ให้ช่วยแยกน้ำใสออกจากฝุ่น แร่ธาตุ หรือ สารแขวนลอยชนิดอื่นที่ปนอยู่ในน้ำ ซึ่งอาจตกตะกอนเองจากน้ำหนักของตะกอน หรืออาจใช้สารเคมีเพื่อช่วยในการตกตะกอนให้เร็วขึ้น เช่น สารส้ม PAC หรือ สารเคมีอื่น เพื่อเร่งเวลาในการตกตะกอนและได้น้ำใสออกมาในที่สุด บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด รับทำและติดตั้งถังตกตะกอนตามแบบ ชุดถังตกตะกอนน้ำเสีย (Sedimentation Tank) รับทำถังตกตะกอนน้ำเสียแบบตกตะกอนเคมี ถังตกตะกอนแบบมีชุดกวาดตะกอนในตัว พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบบำบัดน้ำเสียไปจนถึงการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • บริษัทรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน

  บริษัทรับเหมาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นิคม อาคาร หมู่บ้าน ทั้งงานภาคเอกชน และงานภาคราชการ ออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เพื่อจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการขบวนการผลิตในโรงงาน ให้ได้ค่ามาตราฐานก่อนที่จะปล่อยออกสู่นอกโรงงาน ATP เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียเราบริหารจัดการงานโครงการทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา การออกแบบ วางแผนการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทดสอบเดินระบบ การซ่อมบำรุงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า อาคาร โรงแรม ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงกรองน้ำ 

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย

  ดูรายละเอียด
 • งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Re...

  รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Reactor) เป็นนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียแบบ Biological Treatment + Membrane Filtration สำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยใช้การเลี้ยงตะกอนจุลชีพในถังเติมอากาศ ร่วมกับการกรองด้วย Membrane โดยตัดขั้นตอนการตกตะกอนออกไป ส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กลง ได้น้ำทิ้งคุณภาพสูง สามารถนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ได้ ทำให้ระบบบำบัดสามารถช่วยลดรายจ่ายในการใช้น้ำประปาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งตะกอนส่วนเกิน ลดค่าใช้จ่ายงานโครงสร้าง

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • ระบบผลิตน้ำประปา Water Treatment

  รับวางระบบผลิตน้ำประปา เป็นการนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ อาทิ แม่น้ำ คลอง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และทะเล เข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการ ได้แก่ น้ำประปา น้ำจืด และน้ำบริสุทธิ์ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลหรือพื้นที่ที่ราคาน้ำสูง ซึ่งน้ำที่ผลิตได้แต่ละประเภทจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ, ระบบประปา

  ดูรายละเอียด
 • สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในระบบหล่อเย็น Cooling T...

  สารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling System) จะนำสารเคมีไปใช้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับระบบนั้นๆ โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องตะกรันต่างๆ และ การกัดกร่อนเนื่องจากการเกิดสนิม เพื่อการลดการใช้เชื้อเพลิง และยืดอายุของอุปกรณ์  

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ (SURFACE AERATORS

  งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ (SURFACE AERATORS) เป็นเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ จะทำงานโดย มอเตอร์ ทำหน้าที่หมุนแกนเพลา เพื่อไปทำการตีน้ำ บริเวณผิวน้ำ ด้วยใบพัดตีน้ำจะเป็น การกวนน้ำ และ ตีน้ำ ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ชั้นผิวอากาศ - น้ำ เกิดการ สลับเปลี่ยน กันอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศ ลงไปในน้ำได้มาก เหมาะกับระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ ขนาดใหญ่ และ ลึก  

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน PAC, Polymer

  สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน PAC, Polymer การตกตะกอนทางเคมีจัดเป็นขบวนการสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ โดยสารช่วยตกตะกอนจะทำให้มีการเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ของอนุภาคคอลลอยด์ ทำให้อัตราเร็วในการตกตะกอนเร็วยิ่งขึ้น สารเคมีที่นิยมใช้ได้แก่ สารส้ม , Poly Aluminum Chloride หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “PAC” จะใช้งานเหมือนสารส้ม คือเป็นสารโคแอกกูแลนท์ (ทำลายเสถียรภาพของคอลลอยด์, ความขุ่น) ซึ่ง PAC มักใช้ปริมาณน้อยกว่าสารส้ม ส่วน Polymer มักใช้เพื่อเป็นสารช่วยรวมตะกอนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด