แคตตาล็อกออนไลน์

 • รับออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Sequencing Batch Reactor...

  บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด รับออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย บริการให้คำปรึกษาออกแบบและนัดดูหน้างานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) จัดหาพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก และถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยระบบเอสบีอาร์ (SBR) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ถังเติมอากาศทำหน้าที่ทั้งเติมอากาศเพื่อให้จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์และทำหน้าที่แยกสลัดด้วยการตกตะกอนภายในถังเดียวกัน โดยขั้นตอนการทำงานจะปล่อยให้น้ำเสียไหลเข้าถังที่มีจุลินทรีย์อยู่ภายในถังแล้วและเติมอากาศอยู่ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด (ประมาณ 22 ชม.) จะหยุดเติมอากาศเพื่อทิ้งให้ตกตะกอน (ประมาณ 2 ชม.) จะได้น้ำใสส่วนบน ซึ่งสามารถปล่อยทิ้งออกไปได้ เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการบำบัด จากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการใหม่ การทำงานแบบไม่ติดต่อกันของระบบนี้ทำให้ระบบมีความเหมาะสมกับโรงงานที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณน้ำเสียน้อย

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater Improvement

  บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริการแก้ไขปัญหาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทุกโครงการจะถูกตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ในด้านเครื่องกลไฟฟ้า และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบรวมทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งมอบงาน

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ

  ดูรายละเอียด
 • บริษัทรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน

  บริษัทรับเหมาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นิคม อาคาร หมู่บ้าน ทั้งงานภาคเอกชน และงานภาคราชการ ออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เพื่อจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการขบวนการผลิตในโรงงาน ให้ได้ค่ามาตราฐานก่อนที่จะปล่อยออกสู่นอกโรงงาน ATP เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียเราบริหารจัดการงานโครงการทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา การออกแบบ วางแผนการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทดสอบเดินระบบ การซ่อมบำรุงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า อาคาร โรงแรม ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงกรองน้ำ 

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย

  ดูรายละเอียด
 • งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Re...

  รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Reactor) เป็นนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียแบบ Biological Treatment + Membrane Filtration สำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยใช้การเลี้ยงตะกอนจุลชีพในถังเติมอากาศ ร่วมกับการกรองด้วย Membrane โดยตัดขั้นตอนการตกตะกอนออกไป ส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กลง ได้น้ำทิ้งคุณภาพสูง สามารถนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ได้ ทำให้ระบบบำบัดสามารถช่วยลดรายจ่ายในการใช้น้ำประปาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งตะกอนส่วนเกิน ลดค่าใช้จ่ายงานโครงสร้าง

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

  ดูรายละเอียด