Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานปรับปรุงระบบเติมอากาศในน้ำแบบ Activated Sludge Proc...

  งานปรับปรุงระบบเติมอากาศในน้ำแบบ Activated Sludge Proc...

 • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานปรับปรุงระบบเติมอากาศในน้ำ

  งานปรับปรุงระบบเติมอากาศในน้ำ

 • งานปรับปรุงระบบเติมอากาศในน้ำแบบ Activated Sludge Proc...

  ระบบเแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถบำบัดได้ทั้งน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากจำเป็นจะต้องมีการควบคุม สภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การทำงานและการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหา อะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • งานปรับปรุงระบบเติมอากาศในน้ำ

  ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการ เติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ สำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้ร้อยละ 80-95 โดยอาศัยหลักการทำงานของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทำหน้าเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วยังทำให้เกิดการกวนผสมของน้ำในบ่อด้วย ทำให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงภายในบ่อ บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบอย่างครบวงจร (Turnkey project) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Operation & Maintenance) งานซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

  หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ