แคตตาล็อกออนไลน์

  • งานติดตั้งถังตกตะกอนน้ำใส Clarification

    งานติดตั้งถังตกตะกอนน้ำใส Clarification กระบวนการตกตะกอนเป็นวิธีการแยกอนุภาคของแข็งหรือกลุ่มตะกอนออกจากน้ำใส ซึ่งหลังจากผ่านการตกตะกอนแล้วจะได้ส่วนน้ำใสและตะกอนของแข็งเข้มข้น โดยน้ำที่ได้จากระบบกำจัดตะกอนจะกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง ส่วนกากตะกอน (Sludge Cake) จะนำไปทิ้งบริเวณที่ได้จัดเตรียมไว้ การใช้กระบวนการตกตะกอนมีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง คือ เพื่อกำจัดของแข็งแขวนลอยออกจากน้ำ (Clarification) ใช้ในกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ จะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำ อีกกรณีคือ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของตะกอน (Thickening) โดยใช้ในกระบวนการกำจัดตะกอน ซึ่งจะให้ความสำคัญกับความเข้มข้นของตะกอน บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด สามารถออกแบบและติดตั้งถังตกตะกอน (Clarifier Tank) ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของท่าน เพื่อให้ได้ผลที่สุด ประหยัดที่สุด ทั้งการลงทุนและต้นทุนการผลิต ทั้งยังผลิตและประกอบระบบด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

    หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, ถัง

    ดูรายละเอียด