แคตตาล็อกออนไลน์

  • สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน PAC, Polymer

    สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน PAC, Polymer การตกตะกอนทางเคมีจัดเป็นขบวนการสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ โดยสารช่วยตกตะกอนจะทำให้มีการเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ของอนุภาคคอลลอยด์ ทำให้อัตราเร็วในการตกตะกอนเร็วยิ่งขึ้น สารเคมีที่นิยมใช้ได้แก่ สารส้ม , Poly Aluminum Chloride หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “PAC” จะใช้งานเหมือนสารส้ม คือเป็นสารโคแอกกูแลนท์ (ทำลายเสถียรภาพของคอลลอยด์, ความขุ่น) ซึ่ง PAC มักใช้ปริมาณน้อยกว่าสารส้ม ส่วน Polymer มักใช้เพื่อเป็นสารช่วยรวมตะกอนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

    หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ

    ดูรายละเอียด