Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน PAC, Polymer

    สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน PAC, Polymer

  • สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน PAC, Polymer

    การตกตะกอนทางเคมีจัดเป็นขบวนการสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ โดยสารช่วยตกตะกอนจะทำให้มีการเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ของอนุภาคคอลลอยด์ ทำให้อัตราเร็วในการตกตะกอนเร็วยิ่งขึ้น สารเคมีที่นิยมใช้ได้แก่ สารส้ม , Poly Aluminum Chloride หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “PAC” จะใช้งานเหมือนสารส้ม คือเป็นสารโคแอกกูแลนท์ (ทำลายเสถียรภาพของคอลลอยด์, ความขุ่น) ซึ่ง PAC มักใช้ปริมาณน้อยกว่าสารส้ม ส่วน Polymer มักใช้เพื่อเป็นสารช่วยรวมตะกอนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำ (Operation & Maintenance) อีกทั้งงานบำรุงรักษา ระบบน้ำดี ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ หรือเป็นระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานใหม่ทั้งระบบ การหมุนเวียนนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเป็นน้ำดี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

    หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ