Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - ระบบผลิตน้ำประปา

    ระบบผลิตน้ำประปา

  • ระบบผลิตน้ำประปา

    ระบบผลิตน้ำประปา เป็นการนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ อาทิ แม่น้ำ คลอง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และทะเล เข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการ ได้แก่ น้ำประปา น้ำจืด และน้ำบริสุทธิ์ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลหรือพื้นที่ที่ราคาน้ำสูง ซึ่งน้ำที่ผลิตได้แต่ละประเภทจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและนัดดูหน้างานระบบน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย (Design & Consultant) ไปจนถึงการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริการจัดหาอะไหล่ บริการแก้ไขปัญหา ดูแลระบบบำบัดน้ำ (Operation & Maintenance) อีกทั้งงานบำรุงรักษา ระบบน้ำดี ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทีมงานของเราที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

    หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, การควบคุมมลภาวะน้ำ, ระบบประปา