Loading…

บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด

0-2981-9198
sale@atpinnovations.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เอทีพี อินโนเวชั่นส์ บจก - งานติดตั้งระบบกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis)  UF (Ultraf...

    งานติดตั้งระบบกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis) UF (Ultraf...

  • งานติดตั้งระบบกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis) UF (Ultraf...

    ระบบ REVERSE OSMOSIS (RO) เป็นระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรอง Membrane ที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอนในการกรองซึ่งทำให้สารละลาย สิ่งปนเปื้อน รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรอง Membrane ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านไปได้ มีเพียงโมเลกุลของน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถไหลผ่าน โดยสารละลายและจะถูกแยกออกจากน้ำดี และกำจัดออกจากระบบ เพื่อป้องกันการตกค้างและสะสมภายในเยื่อเมมเบรน แต่การกรอง Ultrafilteration (UF) นั้นใช้เยื่อเมมเบรนในการแยกสิ่งแปลกปลอม ซึ่งสามารถกรองได้ถึงขนาด 0.01 ไมครอน รวมทั้งสามารถกรอง แบคทีเรีย, ไวรัส, สารแขวนลอย ทำให้ในปัจจุบัน การกรอง Ultrafiltration (UF) จึงเป็นที่นิยมในการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนกระบวนการ Nanofiltration (NF) เป็นการกรองเพื่อเอาสารเกลือแร่ (inorganics) ที่ละลายออกจากน้ำ NF สามารถกรองสารอนินทรีย์ ซึ่งก่อให้เกิดความกระด้างออกไป การกรองผ่าน NF จะไม่มีการล้างกลับทำความสะอาด แต่จะต้องใช้สารเคมีเข้าใปล้างทำความสะอาดแทน หลักการทำงานคล้ายกันกับ RO เพียงแต่เยื่อกรองมีความละเอียดน้อยกว่า

    หมวดหมู่ : ระบบและอุปกรณ์บำบัดน้ำ, เครื่องกรองและฆ่าเชื้อโรคน้ำ